Договір (публічна оферта)

про використання Програмного Забезпечення сервісу KASSA24

від 01.01.2021 р.

У даній публічній оферті про використання Програмного Забезпечення сервісу KASSA24 (далі - «Оферта») містяться умови укладення Договору на використання програмного забезпечення (далі за текстом - «Договір»).

Вчинення зазначених у цій Оферті дій є підтвердженням згоди будь-кого з Користувачів укласти Договір на умовах, в порядку та обсязі, що викладені у цій Оферті.

Даний Договір є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. Порядок його укладання регулюється статтею 642 ЦКУ. Викладення тексту цього Договору на WEB-сторінці https://www.kassa24.com.ua/ є публічною офертою.

Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України даний Договір вважається укладеним з моменту прийняття Користувачем пропозиції про укладення Договору (акцепт). Попередньою згодою з офертою на пропозицію укладення даного Договору вважається заповнення Заявки, що розміщена на WEB-сторінці Виконавця https://www.kassa24.com.ua/ із обов’язковим заповненням всіх її розділів. Заповнення такої Заявки та подання її не має своїм наслідком укладення цього Договору, проте, підтверджує ознайомлення заявника (потенційного Користувача) із його умовами та прийняття їх. Безумовним акцептом на пропозицію укладення даного Договору вважається здійснення оплати на банківський рахунок Оператора сервісу, зазначений у рахунку на сплату вартості послуг, виставлений відповідно до умов цього Договору.

Договір, укладений Користувачем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України та прирівнюється до письмово укладеного договору.

Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 ЦКУ, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Вчинення Користувачем дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється здійснення повної чи часткової оплати послуг Оператора сервісу, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Користувачем умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

Письмовий текст цього Договору може бути наданий за запитом Користувача, а також може бути роздрукований Користувачем самостійно з офіційної WEB-сторінки Оператора сервісу: https://www.kassa24.com.ua/ або направлений Оператором сервісу на електронну адресу Користувача, зазначену у Заявці.

Користувач підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. Користувач також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.

I. Терміни та визначення:

1.1. Абонентський номер - телефонний номер мобільного зв'язку, який використовує Користувач.

1.2. Акцепт - повне і беззастережне прийняття Користувачем умов Договору, викладених у цій Оферті.

1.3. Аутентифікаційні дані - комбінація абонентського номера користувача або ідентифікаційного номера і пароля Користувача.

1.4. Біллінг / Платіжний сервіс - сервіс, який дозволяє здійснювати взаєморозрахунки між Оператором Сервісу та Користувачем, що функціонує в рамках даної оферти, і Публічних оферт про використання платіжних сервісів третіх сторін, доступних на WEB-сайті Сервісу, або даної Оферти, спрямований на надання Користувачеві невиключних прав на використання ПЗ KASSA24 та Додаткового ПЗ шляхом здійснення оплати за отримання таких прав.

1.5. Договір- текст цієї Оферти.

1.6. Ідентифікаційний номер Користувача / Логін - унікальний номер Користувача у Сервісі, який присвоюється при реєстрації Користувача в сервісі KASSA24. Вказаний ідентифікаційний номер Користувача також є ідентифікатором облікового запису Користувача.

1.7. Використання ПЗ KASSA24 (ПРРО KASSA24, ПРРО КАССА24, програмний РРО КАССА24) - вчинення Користувачем будь-яких дій, спрямованих на здійснення доступу до Сервісу з метою використання Касового ПЗ, ПЗ KASSA24, Програмного РРО, а також Додаткове ПЗ.

1.7.1. Касове ПЗ - Програмне забезпечення, встановлене на апаратно-програмному комплексі KASSA24 або пристрої Користувача, що представляє собою додаток «KASSA24» і все необхідне Касове ПЗ для його функціонування: файли у відповідних місцях файлової системи ЕОМ (апаратно-програмного комплексу KASSA24), право використання якого передаються Користувачеві на умовах даного Договору.

1.7.2. ПЗ KASSA24 (ПРРО KASSA24, ПРРО КАССА24, програмний РРО КАССА24, програмний РРО KASSA24, Kassa24.Online) - Програмне забезпечення, яке є об’єктом авторського права (складений твір), що представляє собою, в тому числі, Особистий кабінет Користувача, доступний у мережі Інтернет за адресою https://www.kassa24.com.ua/, або у вигляді мобільного додатку встановленого на пристрій Користувача, що включає у себе всі програмні модулі та компоненти, розміщені на серверних потужностях Оператора, або встановлені на пристрій Користувача, доступ до яких надається Користувачеві для забезпечення функціонування ПЗ Сервісу KASSA24 (як на апаратно-програмному комплексі KASSA24 так і на додатку встановленому на пристрій Користувача), розширення його функціоналу, зміни особистих налаштувань, здійснення інших дій, пов'язаних з використанням Сервісу, і отримання невиключних прав на використання Додаткове ПЗ, а так само всі додатки, що встановлюються на апаратно-програмний комплекс KASSA24 або пристрій Користувача.

1.7.3. Додаткове ПЗ - програмне забезпечення, право на використання якого окремо надано Користувачам Сервісу KASSA24 на умовах простої невиключної субліцензії Користувачам з метою розширення базового функціоналу та використання у вигляді додатків, що встановлюються на апаратно-програмний комплекс KASSA24, або доступних в Особистому кабінеті Користувача.

1.7.4. Програмний реєстратор розрахункових операцій (Програмний РРО) – програмне забезпечення у вигляді технологічного рішення Сервісу KASSA24, в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу, і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу.

УВАГА!

Примітка: Доступ до Програмного РРО надається Користувачу на основі прийнятих органами державної влади України підзаконних нормативно-правових актів щодо практичних аспектів застосування програмного реєстратора розрахункових операцій.

На дату складання цього договору актуальними є:

Визначення «Реєстр програмного реєстратора розрахункових операцій» встановлено Законом України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг», який відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», набрав чинності 01.08.2020, згідно з яким: Реєстр програмних реєстраторів розрахункових операцій – реєстр, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до якого вносяться програмні реєстратори розрахункових операцій (далі – ПРРО) в момент присвоєння їм фіскального номера фіскальним сервером контролюючого органу, а також відомості про суб’єкта господарювання та його господарські одиниці, де застосовуються такі ПРРО, дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються такими реєстраторами.

1.8. Оператор Сервісу - ТОВ «ЛЕММІКС ГРУП», Код ЄДРПОУ: 42743128, яке здійснює управління Сервісом і пропонує укласти Договір з Користувачем на умовах цієї Оферти.

1.9. ПРРО KASSA24 - програмне забезпечення (Касове ПЗ, Програмний РРО, ПЗ KASSA24 та Додаткове ПЗ), представлене Оператором Сервісу та / або Партнером сервісу KASSA24.

1.10. Партнер сервісу KASSA24 - юридична особа та / або ФОП, приватний підприємець, зареєстрований відповідно до чинного законодавства України, що допомагає Опаратору Сервісу здійснювати сірвісне обслуговування та / або розповсюдження ПРРО KASSA24 та / або сумісного обладнання на ввіреній йому території.

1.11. Користувач - Юридичні або фізичні особи (особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, будь-якої форми власності) – зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, а також іноземні організації, які вчинили конклюдентні дії, спрямовані на укладення Договору з метою використання Сервісу KASSA24.

1.12. Реєстрація - реєстрація Користувача у встановленій формі та створення Ідентифікаційного номера Користувача у сервісі, за допомогою Касового ПЗ, ПЗ KASSA24 або WEB-сайту Сервісу KASSA24.

1.13. Особистий кабінет Користувача - сукупність захищених сторінок WEB-сайту Сервісу KASSA24, створених у результаті реєстрації Користувача в порядку, передбаченому розділом 3 цієї Оферти, використовуючи які Користувач має можливість, зокрема, купувати додаткові програми, змінювати відомості про себе, здійснювати оплату, а також здійснювати інші дії, що передбачені функціоналом ПЗ. Доступ до Особистого кабінету здійснюється шляхом введення Облікових даних у передбачені для цього поля на WEB-сайті Сервісу KASSA24.

1.14. Облікові дані Користувача - Ідентифікаційний номер користувача, логін, номер телефону і пароль для доступу до особистого кабінету. Облікові дані Користувача визнаються простим електронним підписом Користувача у взаєминах з Оператором Сервісу.

1.15. Сторони (-а) - Оператор Сервісу та (або) Користувач.

1.16. Сервіс / Сервіс KASSA24 - сукупність програмно-технічної бази та її оновлень, що створюється Оператором Сервісу, складається з набору програм, які надаються Оператором Сервісу для використання Користувачем та включають у себе Касове ПЗ, ПЗ KASSA24, Програмний РРО, а також додаткове ПЗ для розширення функціоналу.

1.17. WEB-сайт Сервісу - WEB-сайт, розміщений у мережі Internet за електронною адресою: https://www.kassa24.com.ua/. У разі якщо текст цієї Оферти не містить однозначного тлумачення будь-якого терміну, Користувач зобов'язується керуватися в першу чергу тлумаченнями, наведеними на WEB-сайті Сервісу.

1.18. Апаратно-програмний комплекс KASSA24 - апаратно-програмний комплекс для малого, мікро та середнього-бізнесу, розроблений Оператором Сервісу, який складається з повнофункціональної модульної POS-системи на базі Android з можливістю підключення зовнішньої периферії з передвстановленим Касовим ПЗ, а також широкого набору хмарних сервісів, які самостійно конфігуруються користувачем та представлені ПЗ KASSA24, Програмним РРО та додатковим ПЗ. Інноваційний апаратно-програмний комплекс KASSA24 готовий до використання відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

1.19. Мобільне ПЗ сервісу KASSA24 - програмне забезпечення (Касове ПЗ, Програмний РРО, ПЗ KASSA24 та Додаткове ПЗ), представлене Оператором Сервісу KASSA24, що встановлюється у вигляді мобільного додатку на мобільний телефон Користувача або активується через його Особистий кабінет.

II. Предмет договору.

2.1. Предметом Договору, що укладається Користувачем шляхом приєднання до цієї Оферти через вчинення конклюдентних дій, передбачених цією офертою, є отримання невиключних майнових прав інтелектуальної власності щодо використання ПЗ KASSA24 Користувачем та використання Сервісу Оператора.

2.2. З метою належного надання Оператором Сервісу доступу до Програмного забезпечення за Договором, що укладається на умовах цієї Оферти, Користувач зобов'язується до початку виконання Оператором Сервісу своїх зобов'язань по п. 2.1. цієї Оферти здійснити реєстрацію Ідентифікаційного номера Користувача у Сервісі в порядку, передбаченому розділом III цієї Оферти.

2.3. Оператор Сервісу має право проводити стимулюючі заходи. Заходи можуть проводиться у формі надання знижок на окреме ПЗ Оператора Сервісу у формі проведення різних акцій, надання спеціальних промо-кодів, сертифікатів, подарункових карт, що дають можливість придбання ПЗ у Оператора Сервісу та його Партнерів.

2.4. З метою поліпшення використання Сервісу, Оператор Сервісу має право провадити будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу ПЗ KASSA24.

III. Реєстрація Користувача у сервісі.

3.1. Для можливості користування Сервісом, Користувач зобов'язується здійснити реєстрацію Ідентифікаційного номера Користувача у Сервісі. Реєстрація Ідентифікаційного номера Користувача у Сервісі може бути проведена за допомогою використання ПЗ KASSA24 в мережі Інтернет на WEB-сайті Сервісу.

3.2. Реєстрація вважається завершеною після коректного введення Користувачем аутентифікаційних даних, отриманих ним від Оператора Сервісу в SMS-підтвердженні або отриманні відповідного підтверджуючого повідомлення на E-mail.

3.3. Здійснюючи дії з реєстрації Ідентифікаційного номера Користувача у Сервісі, передбачені п. 3.2. цієї Оферти, Користувач приймає умови цієї Оферти, з актуальною редакцією якої можна ознайомитися на WEB-сайті Сервісу.

3.4. За результатами здійснення дій, передбачених пунктом 3.2. і / або пунктом 3.3. цієї Оферти, Користувачеві надається Ідентифікаційний номер Користувача у Сервісі.

3.5. З моменту вчинення Користувачем всіх перерахованих вище дій з реєстрації Ідентифікаційного номера Користувача у Сервісі, Користувач має право здійснювати Використання Сервісу в порядку та на умовах, що містяться в цій Оферті, інших внутрішніх документах Оператора Сервісу та на WEB-сайті Сервісу.

3.6. Оператор має право відмовити Користувачу в реєстрації та укладанні Договору без пояснення причин.

IV. Порядок та умови використання Сервісу.

4.1. Після реєстрації Ідентифікаційного номера, Користувач має право здійснювати Використання Сервісу.

4.2. Сервіс може містити посилання на WEB-сайти Партнерів та інших третіх осіб. Оператор Сервісу не несе відповідальність за зміст і доступність таких WEB-сайтів.

4.3. Оператор Сервісу має право направляти Користувачеві усіма можливими способами інформацію про розвиток Сервісу та його компонентів, а також рекламувати як власну діяльність і послуги, так і діяльність Партнерів Сервісу.

4.4. За всіма питаннями технічної підтримки Користувач може звертатися через форму зворотного зв'язку на WEB-сайті Сервісу, або шляхом направлення листа за відповідною адресою електронної пошти, вказаною на WEB-сайті Сервісу.

V. Права та обов'язки Користувача.

5.1. Користувач має право використовувати Сервіс у повному обсязі, в порядку та на умовах, передбачених цією офертою.

5.2. Використання Сервісу обмежене зобов'язанням Користувача не відтворювати, не повторювати та не копіювати, не продавати та не поступатися, а також не передавати третім особам доступ до Сервісу для використання WEB-сайту Сервісу, Касового ПЗ, Програмного РРО, ПЗ KASSA24 і Додаткового ПЗ.

5.3. Право використання Сервісу після реєстрації Ідентифікаційного номера Користувача є винятковим і непередаваним. Користувач зобов'язується зберігати дані свого Особистого кабінету та інформації необхідної для доступу до особистого кабінету Користувача у конфіденційності від третіх осіб. У разі, якщо така інформація була скомпрометована (наприклад, якщо третя особа заволоділа паролем Користувача, його особистим кабінетом або Користувач розкрив дані необхідні для доступу до особистого кабінету третій особі), Користувач зобов'язується повідомити про це Оператору Сервісу і вжити заходів, спрямованих на відновлення конфіденційності даних (наприклад, змінити пароль для доступу до Сервісу).

5.4. Прийняттям цієї Оферти, Користувач погоджується використовувати Програмне Забезпечення сервісу KASSA24 встановлене як на апаратно-програмному комплексі KASSA24 так і на пристрої Користувача, а також всі отримані в ході такого використання дані виключно в цілях, пов'язаних із здійсненням основної діяльності, у зв'язку з чим зобов'язується не використовувати отримані з використанням ПЗ Сервісу KASSA24 (в тому числі в процесі збору, систематизації, аналізу та обробки) дані для продажу третім особам без отримання попередньої, явно вираженої, згоди Оператора Сервісу. Користувач має право використовувати, отримувати ці дані для аналізу третіми особами, за умови, що всі права на результати такого аналізу будуть належати Користувачеві та третя особа не отримає можливості користуватися ними вільно в будь-яких цілях, що відрізняються від зазначених в даній Оферті. Користувач погоджується з тим, що умовами цієї Оферти йому заборонено отримувати безпосередню вигоду з користування ПЗ сервісу KASSA24 шляхом перепродажу третім особам апаратно-програмного комплексу KASSA24 і / або встановленого на ньому програмного забезпечення, а також даних, отриманих в ході використання Сервісу KASSA24, як повністю, так і в частково.

5.5. Оператор і Партнери не несуть відповідальності за дії Користувача з даними, зібраними ним за допомогою ПЗ Сервісу KASSA24, Оператор і Партнери не визначають вид зібраних даних, мету, порядок і способи їх обробки.

5.6. Укладанням Договору на умовах цієї Оферти, Користувач дає згоду на використання Оператором Сервісу наданих ним та отриманих в ході використання Сервісу даних, а саме на вчинення, в тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), обробку, аналіз, використання, передачу, знеособлення, блокування, знищення.

5.7. Користувач запевняє Оператора про те, що інформація, внесена ним в Особистий кабінет Користувача, описує Користувача та є достовірною.

5.8. Користувач запевняє Оператора про те, що він має необхідні права для приєднання до цієї Оферті та укладення інших угод з Оператором.

5.9. Оператор не несе відповідальності перед Користувачем за неналежне виконання зобов'язань та не відшкодовує втрати Користувача, які є наслідком надання Оператору некоректної або неактуальної інформації в Особистому кабінеті.

VI. Конфіденційність і безпека.

6.1. Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних заходів з безпеки та захисту інформації, обмін якою здійснюється у Сервісі або яка доступна Сторонам у зв'язку з Використанням Сервісу.

6.2. Оператор Сервісу зобов'язується забезпечувати захист наданих даних Користувача, а також іншої інформації про Користувача, що стала відома Операторові Сервісу у зв'язку з Використанням Сервісу Користувачем від випадкового розкриття, за винятком випадків, коли:

- така інформація є загальнодоступною;

- інформація розкрита на вимогу або з дозволу Користувача;

- інформація використовується Оператором Сервісу для виконання умов договорів з третіми особами;

- інформація вимагає розкриття на підставах, передбачених законодавством, або за операціями, які викликають підозру, та/або при надходженні відповідних запитів суду чи уповноважених державних органів.

6.3. Програмне Забезпечення KASSA24 та апаратні засоби апаратно-програмного комплексу KASSA24 можуть збирати\передавати інформацію про стан, підключення мережі, до якої підключений апаратно-програмний комплекс, а також про мережі, що знаходяться поблизу загального доступу та з'єднаннях Wi-Fi для забезпечення стабільності підключення до мереж зв'язку і поліпшення якості передачі даних за допомогою мереж зв'язку.

VII. Ліцензійні умови використання Сервісу.

7.1. Правовласником виключних прав на Касове ПЗ, Програмний РРО і ПЗ KASSA24 є Оператор Сервісу. Положення цього розділу Оферти є умовами Ліцензійної угоди Оператора Сервісу з Користувачем (далі - «Угода») про надання невиключних майнових прав на використання Касового ПЗ, Програмного РРО і ПЗ KASSA24, необхідних для функціонування ПЗ Сервісу KASSA24 (далі - «Програми»).

7.2. Оператор Сервісу надає Користувачеві невиключне право використання Програм для цілей використання Сервісу на умовах дотримання Користувачем, перелічених у цій Оферті зобов'язань.

7.3. Угода не означає передачу Користувачеві ніяких прав на Програми, за винятком явно перелічених у цій Оферті або тих, які належать Користувачу відповідно до законодавства України. Інші права Оператора Сервісу на Програми захищені законодавством України та міжнародними договорами, а також іншими законами та угодами, які регулюють відносини, які можуть виникнути щодо Програм.

7.4. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Касове ПЗ та Програмний РРО без отримання додаткових команд від Користувача або отримання підтвердження / згоди Користувача на розміщення будь-якої інформації на фіскальному документі (чекової стрічці) управляє розміщенням інформації на фіскальних документах відповідно до вимог чинного законодавства України, підзаконних нормативно-правових актів та інструкцій Оператора сервісу.

7.5. Угода висловлює добру волю Користувача та Оператора Сервісу, Користувач зобов'язується не використовувати товарні знаки та знаки обслуговування Оператора Сервісу, пов'язані з Програмами, а також не модифікувати або змінювати, чи не об'єднувати та не передавати копії Програм. Користувач зобов'язується не здавати пристрої з Програмами в оренду, прокат або у тимчасове користування.

7.6. Угода набуває чинності з моменту реєстрації Ідентифікаційного номера Користувача у Сервісі. Початок Використання Сервісу означає згоду Користувача з усіма положеннями Угоди.

7.7. Угода припиняє дію:

- з ініціативи Користувача при припиненні використання Сервісу;

- з ініціативи Оператора Сервісу в разі порушення Користувачем умов Угоди та / або Договору, укладеного на умовах цієї Оферти, або у разі завершення терміну дії Угоди.

7.8. Програми надаються Користувачу «як є», без будь-яких гарантій. Оператор Сервісу не несе відповідальності перед Користувачем за будь-яку шкоду або збитки в тому числі будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень Користувача або третіх осіб, а також в разі попереднього повідомлення з боку Користувача про можливість такого збитку, або за будь-яким позовом третіх осіб, пов'язані з використанням або з неможливістю використання Програм всупереч умовам Угоди, або представленим Оператором Сервісу опису роботи Програм, включаючи, але не обмежуючись, негативними наслідками для програмного забезпечення Користувача, апаратури Користувача та інтернет-з'єднань. З моменту активації Користувачем Програми.

7.9. Користувач не має права використовувати Програми для створення похідних від них творів.

7.10. Оператор Сервісу забезпечує функціонування та працездатність Програми та зобов'язується оперативно відновлювати її працездатність у разі технічних збоїв і перерв. Оператор Сервісу не несе відповідальності за тимчасові збої та перерви у роботі Програми, а також викликані ними втрати інформації. Оператор Сервісу не несе відповідальності за будь-який збиток комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний з використанням Програми, або будь-яких матеріалів та інформації, отриманих від її використання.

7.11. У разі наміру Користувача припинити дію Угоди за своєю ініціативою, або отримання Користувачем повідомлення від Оператора Сервісу про припинення дії Угоди, Користувач зобов'язаний протягом одного дня припинити використання Програм.

7.12. Забороняється розкривати технологію та виробляти декомпіляцію Програм. Вказана заборона спрямована на забезпечення безпеки користувачів і безперебійність функціонування Сервісу.

7.13. За всіма питаннями технічної підтримки Користувач може звертатися через форму зворотного зв'язку на WEB-сайті Сервісу.

7.14. Самостійне внесення Користувачем або третьою особою несанкціонованих Оператором Сервісу змін до ПЗ KASSA24 або Додаткове ПЗ тягне припинення гарантійних зобов'язань на апаратно-програмний комплекс KASSA24, а також може порушувати працездатність ПЗ KASSA24 та Додаткового ПЗ. Оператор не несе відповідальності за виправлення, внесені Користувачем.

VIII. Ліцензійні умови на Додаткове ПЗ.

8.1. Правовласником Додаткового ПЗ є Оператор Сервісу. Положення цього розділу Оферти є умовами Ліцензійної угоди Оператора Сервісу з Користувачем (далі - «Угода») про використання Додаткового ПЗ (далі - «Додатки»). Під Користувачем розуміється особа, яка отримала право на використання та використовує Додатки для розширення функціоналиних можливостей ПЗ KASSA24.

При використанні Додатку Користувач зобов'язується прийняти оферту Сервісу.

8.2. Оператор Сервісу надає Користувачеві невиключне право використання Додатків на пристроях Сервісу KASSA24 в межах прав, перерахованих в Оферті.

8.3. Передача права використання Додаткового ПЗ Користувачам здійснюється на умовах і з використанням Тарифів, зазначених на WEB-сайті Сервісу в процесі отримання права використання Додатків.

8.4. Угода не означає надання Користувачеві ніяких прав на Програми, за винятком явно перелічених у цій Оферті. Інші права Оператора Сервісу на Додаткове ПЗ захищені законодавством України і міжнародними договорами, а також іншими законами та договорами, які регулюють відносини, які можуть виникнути щодо Додатків.

8.5. Угода висловлює добру волю Користувача та Оператора Сервісу. Користувач зобов'язується не використовувати товарні знаки, пов'язані з Додатковим ПЗ, а також не змінювати, чи не об'єднувати і не передавати копії Додаткового ПЗ.

8.6. Угода набуває чинності з моменту прийняття Оферти. Початок Використання Додаткового ПЗ означає згоду Користувача з усіма положеннями Угоди.

8.7. Угода припиняє дію:

- з ініціативи Користувача при припиненні використання Додатку;

- з ініціативи Оператора Сервісу в разі порушення Користувачем умов Угоди та / або Договору, укладеного на умовах цієї Оферти.

8.8. Додаткове ПЗ надається Користувачу «як є», без будь-яких гарантій. Оператор Сервісу та Партнери не несуть відповідальності за шкоду чи збитки Користувача або третіх осіб, пов'язані з використанням Додатковго ПЗ всупереч умовам Угоди, або представленим Оператором Сервісу опису роботи Додатків, включаючи, але не обмежуючись, негативними наслідками для програмного забезпечення Користувача, апаратури Користувача та інтернет-з'єднань.

8.9. Користувач не має права використовувати Додаткове ПЗ для створення похідних від них творів.

8.10. У разі наміру Користувача припинити дію Угоди за своєю ініціативою, або отримання Користувачем повідомлення від Оператора Сервісу або Партнерів про припинення дії Угоди, Користувач зобов'язаний протягом одного дня припинити використання Додатковго ПЗ.

8.11. Користувач зобов'язується не проводити втручання у роботу Додаткового ПЗ і не виробляти декомпіляцію Додатків. Вказана заборона спрямований на забезпечення безпеки користувачів і безперебійність функціонування Сервісу.

8.12. За всіма питаннями технічної підтримки Користувач може звертатися через форму зворотн��го зв'язку на WEB-сайті Сервісу.

IX. Винагорода Оператора Сервісу за використання ПЗ KASSA24 та Додаткове ПЗ.

Порядок розрахунків.

9.1. Винагорода за отримане невиключне право використання ПЗ KASSA24 та Додаткове ПЗ визначається відповідно до тарифів Оператора Сервісу, розміщеними у відкритому доступі на WEB-Сайті Сервісу. Оператор має право в односторонньому порядку змінювати тарифи шляхом розміщення нових тарифів на WEB-Сайті Сервісу.

9.2. Користувач зобов'язаний виплатити винагороду у національній валюті України (українська гривня) Оператору Сервісу у термін не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту виставлення Оператором рахунку на оплату. Всі розрахунки за цією офертою здійснюються у національній валюті України.

9.3. Винагорода виплачується Користувачем на умовах 100% передоплати безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Оператора, або через систему онлайн-платежів.

9.4. Користувач погоджується з умовою, що Оператор має право списувати належні йому чергові платежі з рахунку Банку, зазначеного Користувачем (у тому числі за допомогою вказівки реквізитів банківської картки), в терміни, обумовлені в цій Оферті або передбачені відповідним тарифом, без додаткового підтвердження Користувачем.

9.5. Оператор Сервісу в якості зустрічного надання має право приймати сертифікати, промо-коди, подарункові карти на умовах відповідного стимулюючого заходу.

9.6. Сторони погодилися вести електронний документообіг, застосовуючи простий електронний підпис, з використанням сервісу Оператора. При цьому Сторони визначили, що простим електронним підписом Користувача є його логін в особистому кабінеті Оператора, а ключем пароль, отриманий ним при реєстрації за вказаним ним абонентським номером. Сторони погодилися вважати документ, підписаний таким електронним підписом, підписаним належною особою, тобто стороною або особою уповноваженою на використання електронного підпису Стороною.

9.7. Оператор здійснює надання Актів на передачу невиключних прав інтелектуальної власності на використання ПЗ KASSA24 та Додаткового ПЗ (далі за текстом як Акт) на вимогу Користувача. Оператор надає Акти в електронному вигляді. У разі відсутності письмової мотивованої відмови Користувача від прийняття Акту протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту виставлення Акту, такий Акт вважається прийнятим і підписаним в односторонньому порядку. Користувач має право направити Оператору запит на надання паперових примірників документів. При отриманні Оператором такого запиту, Оператор готує паперові екземпляри запитуваних документів протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання такого запиту та направляє їх Користувачу службою кур'єрської доставки за його рахунок.

9.8. Користувач при ознайомленні з формою Акту зобов'язаний перевірити відповідність зазначеної інформації та актуальність даних. Користувач несе ризики, пов'язані з недостовірністю зазначених даних Користувача.

9.9. Сторони визначили, що при всіх розрахунках, зробленних в рамках даного Договору застосовується обліково-розрахунковий час для міста Києва.

X. Використання Сервісу

10.1. Сервіс надає Користувачеві можливість безкоштовного інформаційного супроводу у вигляді текстових повідомлень, обмін якими відбувається у спеціальному вікні чату з представниками служби підтримки Сервісу;

10.2. Користувач погоджується з тим, що розміщені ним у сервісі повідомлення можуть бути використані Оператором, у тому числі опубліковані ним на інших сервісах і / або WEB-сторінках в мережі Інтернет, а також включені у рекламні, маркетингові матеріали Оператора для залучення уваги користувачів до товарів, робіт чи послуг Оператора та третіх осіб, як з зазначенням автора повідомлення, так і на умовах анонімності. Ці права Сервіс KASSA24 вправі надавати третім особам.

10.3. Оператор не здійснює контроль Інформації, розміщеної в сервісі Користувачами та Партнерами, не гарантує достовірність, точність, повноту та якість Інформації, включаючи її відповідність Законодавству. Сервіс KASSA24 ні за яких обставин не несе відповідальності за розміщену третіми особами Інформацію. Користувач повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням Інформації, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності цієї Інформації, а також її відповідність Законодавству. Будь-які спори, питання, претензії та позови, пов'язані зі змістом, формою, поширенням, іншим використанням Інформації, повинні бути адресовані Партнерам або Користувачам Сервісу, що є власниками відповідної Інформації.

10.4. Оператор має право самостійно і без повідомлення користувачів видаляти відгуки, питання / відповіді Користувача про програмне забезпечення або послуги Партнерів, коментарі, повідомлення та інші матеріали для публікації, в тому числі:

10.4.1. Що не відносяться до ПЗ, товару чи послуги на WEB-сторінці якого таке повідомлення опубліковано;

10.4.2. Залишені Користувачем, які не мають реального досвіду використання товару, ПЗ, послуги, щодо якої зроблено відгук;

10.4.3. Містять лайливі вирази, ненормативну або образливу лексику;

10.4.4. Паплюжать честь, гідність та / або ділову репутацію третіх осіб;

10.4.5. Містять посилання на WEB-сайти, а також згадки конкретних продавців, і / або виробників контрольно-касової техніки або програмного забезпечення для контрольно-касової техніки;

10.4.6. Що стали не актуальні або некоректними у зв'язку з перебігом часу.

10.5. Оператор має право обмежити функціонал Сервісу щодо користувачів, які порушують умови цієї Угоди, а також користувачів, повідомлення яких неодноразово піддавалися видаленню.

XI. Інші умови.

11.1. Договір між Оператором Сервісу та Користувачем, укладений на умовах цієї Оферти, регулюється законодавством України.

11.2. Оператор Сервісу має право на свій розсуд у будь-який час проводити профілактичні та інші роботи, пов'язані з технічною підтримкою Сервісу, у зв'язку з чим доступ Користувача до Сервісу може бути обмежений.

11.3. Оператор Сервісу має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Оферти.

11.4. Оператор Сервісу інформує Користувача про внесення змін і / або доповнень до Оферти не менше ніж за 1 (один) день до їх вступу в силу, шляхом розміщення їх на WEB-сайті Сервісу.

11.5. Оператор Сервісу має право розірвати цей договір без пояснення причин, за умови збереження за Користувачем придбаних ним прав і повного виконання наданих таким правом зобов'язань, не пов'язаних безпосередньо з використанням Сервісу, а також повідомивши Користувача за допомогою функціоналу особистого кабінету в термін не менше 5 робочих днів до передбачуваної дати розірвання договору. Оператор не компенсує Користувачеві будь-які збитки, що виникли у зв'язку з розірванням Договору.

11.6. Оператор Сервісу має право розірвати Договір у разі порушення Користувачем його умов або з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. При розірванні Договору з ініціативи Оператора Сервісу останній інформує Користувача повідомивши Користувача за допомогою функціоналу особистого кабінету в Сервісі (або елекронною поштою) у день розірвання Договору. Договір визнається розірваним у момент направлення такого повідомлення. У разі такого розірвання Користувач втрачає набуті відповідно до цього договору права, без права компенсації збитків.

Договір припиняє свою дію у разі розірвання за будь-якої підстави.

11.7. Користувач дає повну згоду на отримання електронних листів і (або) SMS-повідомлень з метою інформування Користувача про Сервіс, його властивості, нове ПЗ KASSA24 та іншої інформації від Оператора Сервісу будь-якими каналами зв'язку. Дана згода дається на термін використання Користувачем Сервісу та на 3 роки після припинення використання Користувачем Сервісу і може бути в будь-який момент відкликана шляхом подання відповідного звернення на адресу Оператора Сервісу.

11.8. Користувач гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі, і користувач погоджується з умовами без застережень і в повному обсязі.

11.9. Користувач гарантує, що не буде використовувати Сервіс в інших цілях, крім зазначених у цій Оферті.

11.10. Для всіх дій Користувача, що здійснюються при Використанні Сервісу та WEB-сайті Сервісу, час їх вчинення встановлюється за Київським часом.

11.11. Договір вважається укладеним на умовах цієї Оферти з моменту вчинення Користувачем дій, спрямованих на реєстрацію Ідентифікаційного номера Користувача в сервісі будь-яким із способів, передбачених цією офертою.

11.12. При наявності спорів по даному Договору, Сторони погоджуються вживати всіх необхідних заходів для того, щоб вирішити їх шляхом переговорів. При неможливості недосягнення згоди шляхом переговорів, спір передається зацікавленою стороною на розгляд суду, відповідно до правил підсудності та підвідомчості, встановлених чинним законодавством України.

11.13. Сторони мають право здійснювати, весь без винятку, документообіг у електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку із застосуванням кваліфікованого електронного підпису в рамках виконання цього Договору, додаткових угод до нього, так само як і будь-яких супутніх документів, оформлених при виконанні цього Договору, включаючи, але не обмежуючись рахунками, рахунками-фактурами, актами, актами звірки розрахунків, повідомленнями, вимогами, бланками-замовленнями та іншими документами.

XII. Юридична адреса та реквізити Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕММІКС ГРУП»: ЄДРПОУ 42743128, IBAN UA243808050000000026005651601 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, адреса 21023, місто Вінниця, ПРОВУЛОК 2 ТРОПІНІНА, будинок 6, квартира 2, lemmix.group@gmail.com